Xem tháng làm nhà theo bản mệnh

Thứ bảy, 11/03/2017

Để tính tháng khởi công theo phong thủy, người ta căn cứ vào Ngũ hành: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ áp vào từng năm sinh để tìm mệnh của năm đó.

Sau khi được tuổi làm nhà (năm tuổi làm nhà), ta cần xem tháng nào ta khởi công được.

Để tính tháng khởi công theo phong thủy, người ta căn cứ vào Ngũ hành: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ áp vào từng năm sinh để tìm mệnh của năm đó. Ví dụ người sinh năm Ất Dậu thuộc mệnh Thủy (tuyến trung Thủy); người tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa (thiên thượng Hỏa); người tuổi Quý Hợi thuộc Thủy (đại hải Thủy); người tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc (thạch lựu Mộc); người tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim (kiếm phong Kim); người tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ (đại dịch Thổ); v.v...

Như vậy phong thủy đề cập đến tháng khởi công là tìm sự hài hòa sinh hợp giữa tháng với tuổi. Khởi công hợp tháng sẽ thuận lợi mọi nhẽ.

Cách tìm tháng tốt theo mệnh

- Mình Kim

+ Nên khởi công xây dựng các tháng sau:

Tháng 4 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 6 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 9 khởi công xây dựng sẽ tốt
 
+ Không nên khởi công xây dựng các tháng sau:

Tháng 1 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 2 khởi công xây dựng không tốt 
Tháng 3 khởi công xây dựng không tốt 
Tháng 5 khởi công xây dựng không tốt 
Tháng 10 khởi công xây dựng không tốt 
Tháng 11 khởi công xây dựng không tốt 
Tháng 12 khởi công xây dựng không tốt

- Mình thủy:

+ Tháng xây dựng có lợi gồm:

Tháng 2 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 6 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 9 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 10 khởi công xây dựng sẽ tốt

+ Các tháng khởi công xây dựng sẽ không tốt:

Tháng 1 khởi công xây dựng không tốt 
Tháng 3 khởi công xây dựng không tốt 
Tháng 4 khởi công xây dựng không tốt 
Tháng 5 khởi công xây dựng không tốt 
Tháng 7 khởi công xây dựng không tốt 
Tháng 8 khởi công xây dựng không tốt 
Tháng 11 khởi công xây dựng không tốt
Tháng 12 khởi công xây dựng không tốt

- Mình Mộc:

+ Tháng xây dựng có lợi gồm:

Tháng 2 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 3 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 5 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 9 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 12 khởi công xây dựng tốt

+ Các tháng khởi công xây dựng sẽ bất lợi:

Tháng 4 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 6 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 7 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 8 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 10 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 11 khởi công xây dựng sẽ không tốt

- Mình Hỏa:

+ Các tháng khởi công xây dựng sẽ có lợi

Tháng 2 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 4 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 6 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 8 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 10 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 12 khởi công xây dựng sẽ tốt

+ Các tháng khởi công xây dựng sẽ bất lợi:

Tháng 1 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 3 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 5 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 7 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 9 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 11 khởi công xây dựng sẽ không tốt

- Mình Thổ:

+ Các tháng khởi công xây dựng sẽ có lợi

Tháng 4 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 6 khởi công xây dựng sẽ tốt 
Tháng 9 khởi công xây dựng sẽ tốt

+ Các tháng khởi công xây dựng sẽ bất lợi:

Tháng 1 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 2 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 3 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 5 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 7 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 8 khởi công xây dựng sẽ không tốt
Tháng 10 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 11 khởi công xây dựng sẽ không tốt 
Tháng 12 khởi công xây dựng sẽ không tốt

Tất cả những mệnh trong ngũ hành đều gắn bó mật thiết với tiết khí tháng. Vì vậy mà có sinh, khắc khác nhau: Sinh sẽ đem lợi, khắc sẽ gặp các điều không may.