Căn duyên tiền định của vợ tuổi Quý Dậu (Quí Dậu)

Thứ bảy, 12/08/2017

Căn duyên tiền định của vợ tuổi Quý Dậu sẽ chỉ cho quý bạn những năm tuổi đại kỵ hôn nhân, những con giáp đại kỵ hiệp hôn và những con giáp nên kết duyên cuộc sống an nhàn, hạnh phúc

Tuổi Quí Dậu nên biết những năm đại kỵ hiệp hôn sẽ sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Những tuổi kỵ hiệp hôn... Lịch vạn sự sẽ xem căn duyên tiền định của vợ tuổi Quý Dậu. 

Xem chi tiết tử vi tuổi Quý Dậu năm 2018 tại xem boi 2018

ĐẠI KỴ HỢP HÔN
 
Vợ tuổi Quý Dậu Chồng tuổi Giáp Tuất (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Quí Dậu Chồng tuổi Kỷ Dậu (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Quí Dậu Chồng tuổi Kỷ Mùi (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Quí Dậu Chồng tuổi Canh Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

Vợ tuổi Quí Dậu Chồng tuổi Kỷ Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Quí Dậu Chồng tuổi Kỷ Mẹo (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Quí Dậu Chồng tuổi Mậu Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

Vợ tuổi Quí Dậu Chồng tuổi Giáp Tý (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Qúy bạn xin lưu ý: Nữ tuổi Quý Dậu kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 35, 37, 38, 44 tuổi. Những năm tuổi này kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Căn duyên tiền định của vợ tuổi Quý Dậu

Căn duyên tiền định của vợ tuổi Quý Dậu

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi  này trai hay gái khi có đôi bạn số định  gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.

Nữ tuổi Qúy Dậu(tuổi QuíDậu) sanh tháng 11, 10, 2 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.
 
HỢP HÔN TỐT Ở ĐẶNG (Hợ hôn ở được với nhau)

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi QUÍ DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài  phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tính tình vợ chồng về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập nên sự nghiệp.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng, ngày hậu đặng ấm no.

Lời  giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời  với  nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn khôn đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài  ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự.
Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng chức phận  hòa hạp, vợ chồng chung lo làm ăn mới đặng.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng  tốt, chung sống làm nên sự nghiệp.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chút danh giá, nhiều người hay mến thương, sắp đặt trong ngoài đều thuận ý, hào tài  tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẽ vang.
Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng không đặng hạp ý cho lắm, nên nhẫn nại chung lo với nhau làm ăn tốt.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no, trung bình.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm đặng dễ dàng, lo tính việc chi cũng đều thông suốt, hào tài  thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ có duyên, thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm,  khá  thương  lẫn  làm ăn đặng nên nhà.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhi ều người mến thương, có chức phận thêm tốt, hào tài  trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên thương lẫn nhau làm ăn tốt.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn tốt.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp , chung lo làm ăn ngày hậu mới đặng nên nhà.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vơ 6 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng  tốt, nên nhẫn nại và  bền chí.

Chồng tuổi này gặp người  vợ  tuổi  này ở đời  với  nhau không đặng tốt, gặp  số  Nhì  Bần  Tiện  vợ  chồng làm ăn  không đặng  phát đạt,  phải  chịu  cảnh  thiếu nghèo  một  thời  gian, qua hạn mới đậu  tài, háo tài ấm  no, hào conđa số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người  vợ  tánh  sáng,  có  duyên  vui  vẻ,  có  số  tạo  giữ  tiền  tài  ngày  lớn  tuổi, tánh tình vợ chồng hay tươn xưng, tâm ý bất hòa, nên kiên nhẫn và cần năng ngày hậu cũng đặng làm nên.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn chung lo với nhau.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá nhiều người hay thương mến, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh  người vợ tánh sáng, có  duyên vui vẻ, có số  giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng không đặng hòa hợp cho lắm nên thương lẫn nhau làm ăn đặng.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm no và an vui.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp sốTứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng lo tính việc chi đều thông suốt, cầu lo có quí nhân, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp, chung ở với nhau sẽ lập nên sự nghiệp.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn lập nên sự nghiệp.
  
Vợ tuổi QUÝ DẬU chồng tuổi NHÂM TUẤT (chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, Ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung sống với nhau vợ chồng làm ăn mới đặng nên.
  
Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng ít đặng  hòa hạp, nên đồng lo làm ăn tốt.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) 

Hai  tuổi  này ở đời với  nhau  làm  ăn    đặng  trung  bình,  hào  tài  bình  thường,  hào  con đông đủ. Tánh  người vợ tánh sáng, có  duyên, vui vẻ, có số tạo  giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý, nên thương lẫn làm ăn đặng.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh  người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo  giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, ngày hậu lập nên sự nghiệp.

Vợ tuổi QUÍ DẬU Chồng tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) 

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh v ư ợng, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui v ẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.

Vợ tuổi  QUÍ DẬU Chồng tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) 

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay tương xung, ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.